• Fornavn:   
 • Efternavn:   

Stegemüllers slægtsforskning

Min helt store hobby siden 2003

Jacob Pohlman GØRTZEN

Jacob Pohlman GØRTZEN

Mand 1783 - før 1785  (~ 2 år)

Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Felt    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie

Generation: 1

 1. 1.  Jacob Pohlman GØRTZEN blev født i aug. 1783 i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 6 aug. 1783 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark (søn af Andreas Peter Jacobsen GØRTZEN og Bolette Cathrine HARBOE); døde før 1 okt. 1785.

  Notater:

  (Research):
  Hvor død?
  Ikke fundet ham død i Herlufmagle Sogn, inden der 1.10.1785 døbes en bror med helt samme navn. Han bør være død!

  Døbt:
  Blandt fadderne er: Leutenant von Witthe, Mons. Ebbesen Fuldmægtig begge fra Kiøbe (og hvor i alverden er det? - eller står der Kiøge?] Kiøbmand Harboe fra Nestved.


Generation: 2

 1. 2.  Andreas Peter Jacobsen GØRTZENAndreas Peter Jacobsen GØRTZEN blev født i apr. 1752 i Peder Hvidtfeldstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 27 apr. 1752 i Vor Frue Kirke, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark (søn af Jacob GIØRTZEN og Mette Christine PEDERSDATTER); døde den 20 nov. 1828 i Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet den 26 nov. 1828 i Sankt Peders Kirkegård, Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: 1777, Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; Krofæster
  • Beskæftigelse: 1787; Forpagter Raunstrup
  • Folketælling: 1 feb. 1787, Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark
  • Beskæftigelse: 11 dec. 1798; Køber Raunstrup
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark
  • Beskæftigelse: 25 okt. 1810, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; Gårdejer i Nygårde

  Notater:

  Bryggersøn Andreas Gørtzen født 1752, død 1828 i Næstved. Han var Kromand og sognefoged i Herlufmagle Sogn. Senere også først forpagter af Raunstrup og senere ejer af Raunstrup. Den 28. november 1777 bliver han gift med Bolette Cathrine Harboe, født ca. 1747 i Herlufmagle; hun er da enke efter kromand Niels Simonsen. Bolette har overtaget kroen efter sin afdøde mand; så Andreas gifter sig med Bolette og får Herlufmagle Kro med i købet!

  Niels Simonsens far, Simon Nielsen var den 1. ejer af den kongeligt priviligerede kro. Så fulgte Niels Simonsen og endelig Andreas. Beretningen herunder er et udpluk af en længere historie skrevet i 1948 af Rasmus Nielsen, cand.phil., Overlærer i Næstved. Arkiv nr.: A 10.217, 1983/397, lb. 5. Findes i original på Næstved Lokalhistoriske Arkiv.
  ---------------------------
  3. ejer af Herlufmagle Kro: Andreas Gørtzen (1777-1811)

  Andreas Gørtzen ægtede i 1777 Niels Simonsens Enke Bolette Cathrine Harboe, som var født ca. 1745. Andreas Gørtzen var født ca. 1753.

  De fik følgende syv børn:
  1. Niels Simonsen Gørtzen, døbt 20. S.e.Tr, begr. 24. Januar 1780 1¼ år.
  2. Mette Kirstine Gørtzen, døbt 1. Oktobr. 1779
  3. Jacob Gørtzen, døbt 8. Febr. 1781, begr. 3. Maj 1781, knap 3 Måneder.
  4. Sine Cathrine Gørtzen, døbt 5. April 1782
  5. Jacob Pohlmann Gørtzen, døbt 6. August, død før 1. Oktobr. 1784
  6. Jacob Pohlmann Gørtzen, døbt 1. Oktobr. 1784.
  7. Hendrich Gørtzen, døbt 23. S.e. Trin 1785

  Andreas Gørtzen fæstede i 1777 Herlufmagle Kro med tilligende jorder af Gisselfeld, som i 1795 solgte Kroen til Baron Frederik Chistian Wedel Jarlsberg til Ravnstrup, hvorefter Andreas Gørtzen så fik fæstebrev af ham 22. Novbr. 1795.

  I årene omkring 1787 havde Andreas Gørtzen forpagtet Ravnstrup. 11. december 1798 solgte F.C. Wedel Jarlsberg Herlufmagle Kro tillige med de kroen ved udskiftningen tillagte jorder på 4 tdr. 1 Skp. 2 Folk. 2 Album Hartkorn til Andreas Gørtzen for 2.578 Rdl. til fri og fuldkommen ejendom. Andreas Gørtzen købte i 1810[?] af Kaptajn Neergaard en bondegård i Herlufmagle Nygårde, som står for hartkorn ager og eng 6 Tdr. 4 skp. 2½ album og fik skøde på den 25. oktober 1810.

  Desuden ejede han fire huse i Herlufmagle by. Han synes at have været en velstående mand. Han var sognefoged i 1801. Han fik følgende kgl. privilegium:

  "Vi Christian den Syvende osv. gør alle vitterligt, at vi efter allerunderdanigst gjorte Ansøgning allernaadigst har bevilget og tilladt, ligesom Vi og i Kraft af Vores under 4. Febr. 1771 udgangne Resolution hermed bevilger og tillader, at Andreas Gørtzen som nuværende Fæster af dette Sted i Herlufmagle By under Vordingborg Amt, hvor afgangne Niels Simonsen ved Konfirmations bevilling af 23. Decbr. 1766 allernaadigst har været tilladt at holde et Værtshus og de rejsende med fornødne Logementer samt Spise- og Drikkevarer til nødtørftighed og for en billig Betaling samme Steds betjene imod deraf at svare til Vor Kasse den ved Vores Resolution af 7. August 1767 fastsatte aarlige Afgift 9 Rdl. og til Næstved ligesom hans Formand 6 Rd l. 3 Mk., som i rette Tid erlægges, samt med Vilkaar:

  1) at Værtshusholderen der paa Stedet vel maa brygge Øl til Værtshusholdets Fornødenhed, men skal derimod aldeles være forbudt at brænde Brændevin, det deraf behøvende og falholdende skal tages i Købstæderne,
  2) ligesom dette Værtshus alene er bevilget for rejsende, saa bliver det Værtshusholderen aldeles forment at holde Kro for Sognets Bønder eller andre af almuen, som ikke er vejfarende eller paa deres Rejser passerer bemeldte Sted, under denne Bevillings Fortabelse og videre Straf som for ulovligt Krohold.

  I øvrigt holdes Værtshuset stedse i forsvarlig Stand ved lige, ligesom og Værtshusholderen dermed i alle Maader har at rette sig efter Loven samt nu udgangne eller herefter udkommende Anordninger, hvorefter alle sig har at rette. Forbydende alle og enhver Hinder eller Forfang[?] herimod at gøre.
  Givet i Vor Kgl. Residensstad København, den 6. Decbr. 1777
  Under Vor Kgl. Haand og Segl.
  Efter Hans Majestæts allernaadigst specielle Befaling.
  Moltk. Bardenfleth. Berner. Erichsen"

  Andreas Gørtzen fik altså ikke lov at brænde brændevin eller til at servere for beboerne i Herlufmagle sogn. Disse bestemmelser gjaldt endnu i 1863.

  Andreas Gørtzen solge de fire huse i Herlufmagle til Dr. Theol Edward Snedorf Hammer for 800 Rdl. og kroen med al jorden for 28.000 Rdl. 11. december 1810 til Lars Christensen og flyttede til Næstved, hvor han afgik ved døden i 1828.

  4. Lars Christensen Ejer af Herlufmagle Kro 1810-1813
  Lars Christensen, der stammede fra København, købte i 1813 Herlufmagle Kro mv. efter nedenstående skøde:

  "Jeg underskrevne Andreas Gørtzen tilstår og hermed vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder til Lars Christensen fra København den mig efter Skøde fra Hr. Kammerherre Baron Wedel Jarlsberg af 11. Decmbr. 1798 tilhørende Herlufmagle Kro, beliggende i Præstø Amt (forrige Vordingborg Amt) i Herlufmagle Sogn og By under Gisselfeld Klosters Birks Jurisdiktion i Tybjerg Herred med dens Bygninger og Jorder af Hartkorn 4 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk . 2 Album og ligeledes den mig tilhørende og med Skøde af Kajtajn Neergaard 25. oktober 1810 solgte Bondegaards Jorder af Herlufmagle Nygaarde, som staar for Hartkorn Ager og Eng 6 Tdr. 4 Skpr. 2½ album, med derpaa værende Huse og Bygninger med Inventarium, Rettigheder og Herligheder, Kroholdsbevilling osv., saaledes som den med Dr. Hammer den 15. Oktbr. d.A oprettede Købekontrakt omformelder, og da Hr. Doktoren har anmeldt, at Køberen var Lars Christensen, skal alle førnævnte Ejendomme tilhøre Lars Christensen, eftersom han har betalt mig den derfor akkorderede Købesum 28.000 Rdl. med kontant 2.000 Rdl. og en Panteobligation paa 26.000 Rdl. á 4 pct. p.a."

  Han fik Kgl. Priviliegium den 14. Febr. 1811. Det ligner fuldstændig Andreas Gørtzens; dog skulle han betale 16 Rdl. i årlig afgift til den kgl. kasse.

  Lars Christensen kunne sikkert ikke svare renterne af de 26.000 Rdl., som tilhørte Andreas Gørtzen, og andre udgifter, hvorfor han afstod sine ejendomme til Nestor de Bretteville.

  Døbt:
  Fadd.: Peter Petersen Br.Brænder i S___gaden, Lars Smith Glarmester i St. Peders Stræde og Jacob Zachariasen Slagter i Studiestræde, Giertrud bmt. Peter Petersens b.B og Jfr. Anne Giørtzen hos Hr. [Garver] Laurvig h.b.h (kort for holdt barnets hue?).

  Folketælling:

  Sr. Andreas Gørtzen, 34, Gift, Mand, Gæstgiver og Forpagter paa Raunstrup,
  Bolette Cathrine Harboe, 42, Gift, Kone,
  Ane Margrethe Simonsen, Hendes datter af 1. ægteskab, 18,
  Mette Kirstine Gørtzen, 7, Børn af sidste ægteskab
  Sine Cathrine Gørtzen, 5, Børn af sidste ægteskab
  Jacob Pouhlman Gørtzen, 3, Børn af sidste ægteskab
  Hendrich Gørtzen, 2, Børn af sidste ægteskab
  Jacob Gørtzen, 24, Mandens Broder,
  Christian Jensen, 15, Tjenestefolk,
  Kirstine Bertelsdatter, 51, Tjenestefolk,
  Johanne Friderichsdatter, 21, Tjenestefolk,
  Birthe Rasmusdatter, 24, Tjenestefolk,
  Ellen Hansdatter, 22, Tjenestefolk.

  Folketælling:

  Andreas Gørtzen, 49, Gift 1. gang, husbond, kromand og sognefoged,
  Bolette Cathrine Harboe, 56, Gift 2. gang, hans kone,
  Signe Cathrine Gørtzen, 19, datter af sidste ægteskab,
  Karen Henrichsdatter, 26, deres tienestefolk,
  Maren Stephensdatter, 24, deres tienestefolk,
  Magrethe Annersdatter, 23, deres tienestefolk,
  Mandrup Christophersen, 22, deres tienestefolk,
  Mads Hansen, 21, deres tienestefolk.

  Andreas blev gift med Bolette Cathrine HARBOE den 28 nov. 1777 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark. Bolette (datter af Henrik Pohlmann HARREBOE og Signe RASMUSDATTER) blev født cirka 1747; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 3.  Bolette Cathrine HARBOEBolette Cathrine HARBOE blev født cirka 1747 (datter af Henrik Pohlmann HARREBOE og Signe RASMUSDATTER); og døde.

  Andre begivenheder:

  • Folketælling: 1 feb. 1787, Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark

  Notater:

  (Research):
  Hvor født?
  Bolette Cathrine er ikke født:
  - Næstved, Sct. Peder

  Vidne til: Mette Kristine Gørtzen Døbt 6 nov 1789 Herlufmagle Sgn., Tybjerg Hrd.
  Vidne til: Hans Jacob Albrect Schiøtt Døbt 22 maj 1828 Sankt Peder Sgn., Næstved Hrd.

  Hendes 1. mand, Kromand Niels Simonsen, dør før 28. november 1777, idet hun på dette tidspunkt gifter sig igen. Denne gang med Andreas Gørtzen. Der er i det første ægteskab datteren Ane Margrethe Simonsen og datteren Maren Simonsen.

  Ny metode:
  For at arbejde med Bolette Cathrine Harboes forældre, måtte jeg for første gang bruge opkaldsreglerne aktivt. Efter opkaldsreglerne skulle første søn opkaldes efter sin farfar, næste søn efter sin morfar, første datter efter sin farmor og næste datter efter sin mormor. Der er alle mulige undtagelser til disse regler, og undtagelserne er til tider regionale - men alligevel kan de anvendes som fingerpeg, og i hvert fald hjælpe til, at man ikke er helt galt afmarcheret. Opkaldsreglerne er tillige en hjælp, når man kommer så langt tilbage i tiden, at Kirkebøgerne sparsomme, fordi de er brændt, eller f.eks. er så gamle, at man ikke har gjort sig den ulejlighed at skrive, hvad barnets moder hed. Her kan opkaldsreglerne ofte anvendes til at kontrollere ræssonnementerne.

  Hvem er hendes forældre?
  Jeg vidste, at Bolette fik bla. børnene Jacob (1781), Signe (1782) og Henrik (1786). Drengen Jacob er opkaldt efter sin farfar Jacob Görtzen. På International Genealogy Indeks finder jeg et ægtepar med navnene Henrik Pohlmann Harboe og Signe Rasmusdatter. Med udgangspunkt i opkaldsreglerne kan det ikke afvises, at dette par er Bolettes forældre. Hertil kommer, at tre af Bolettes seks børn i ægteskabet med Andreas Gørtzen får mellemnavnet Pohlmann. Da dette navn er temmelig usædvanligt, er det en stærk hypotese, at det er korrekt, at Henrik Pohlmann Harboe og Signe Rasmusdatter er Bolettes forældre. En endelig bekræftelse på slægtskabet skal naturligvis findes i Kirkebøger og skifteprotokoller.

  Folketælling:

  Sr. Andreas Gørtzen, 34, Gift, Mand, Gæstgiver og Forpagter paa Raunstrup,
  Bolette Cathrine Harboe, 42, Gift, Kone,
  Ane Margrethe Simonsen, Hendes datter af 1. ægteskab, 18,
  Mette Kirstine Gørtzen, 7, Børn af sidste ægteskab
  Sine Cathrine Gørtzen, 5, Børn af sidste ægteskab
  Jacob Pouhlman Gørtzen, 3, Børn af sidste ægteskab
  Hendrich Gørtzen, 2, Børn af sidste ægteskab
  Jacob Gørtzen, 24, Mandens Broder,
  Christian Jensen, 15, Tjenestefolk,
  Kirstine Bertelsdatter, 51, Tjenestefolk,
  Johanne Friderichsdatter, 21, Tjenestefolk,
  Birthe Rasmusdatter, 24, Tjenestefolk,
  Ellen Hansdatter, 22, Tjenestefolk.

  Folketælling:

  Andreas Gørtzen, 49, Gift 1. gang, husbond, kromand og sognefoged,
  Bolette Cathrine Harboe, 56, Gift 2. gang, hans kone,
  Signe Cathrine Gørtzen, 19, datter af sidste ægteskab,
  Karen Henrichsdatter, 26, deres tienestefolk,
  Maren Stephensdatter, 24, deres tienestefolk,
  Magrethe Annersdatter, 23, deres tienestefolk,
  Mandrup Christophersen, 22, deres tienestefolk,
  Mads Hansen, 21, deres tienestefolk.

  Notater:

  Gift:
  Der findes ikke en kirkebog med vielser i 1777 i Herlufmagle.

  Børn:
  1. Niels Simonsen GØRTZEN blev født i okt. 1778 i Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 1 nov. 1778 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; døde i jan. 1780 i Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet den 24 jan. 1780 i Herlufmagle Kirkegård, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark.
  2. Mette Kirstine GØRTZEN blev født den 29 aug. 1779 i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 1 okt. 1779 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; døde den 19 jun. 1803 i Adelgade, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 25 jun. 1803 i Assistens Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark.
  3. Jacob GØRTZEN blev født i feb. 1781 i Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 8 feb. 1781 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; døde i apr. 1781 i Herlufmagle Kro, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet den 3 maj 1781 i Herlufmagle Kirkegård, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark.
  4. Signe Cathrine GØRTZEN blev født i apr. 1782 i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 5 apr. 1782 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; og døde.
  5. 1. Jacob Pohlman GØRTZEN blev født i aug. 1783 i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 6 aug. 1783 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; døde før 1 okt. 1785.
  6. Jacob Pohlman GØRTZEN blev født i sep. 1785 i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 1 okt. 1785 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; døde den 23 feb. 1867 i Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet den 1 mar. 1867 i Næstved Kirkegård, Næstved Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark.
  7. Henrich Pohlman GØRTZEN blev født i nov. 1786 i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 19 nov. 1786 i Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; og døde.


Generation: 3

 1. 4.  Jacob GIØRTZEN blev født cirka 1717 i Flensborg?; døde i nov. 1780 i Nørregade, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 4 nov. 1780 i Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: jun. 1749; Slagter
  • Beskæftigelse: mar. 1751; Slagter
  • Beskæftigelse: okt. 1758, Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; Slagter
  • Beskæftigelse: 3 maj 1775; Brygger
  • Beskæftigelse: mar. 1777, Nørregade, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; Brygger
  • Beskæftigelse: nov. 1780, Nørregade, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; Brygger

  Notater:

  Bopæl: Nørregade 55 i København. I en periode P. Hvidtfeldts Stræde, derefter Skidenstræde som senere (ved folketællingen 1801) er blevet til Krystalgade.

  Borgerskabsprotokol for København: 1749-1784 1749 17 Martii Jacob Giørtz, Slagter. Flensborg I margin: d 3 Maji 1775 Brÿgger.

  Det fremgår ved hans død, at han blev 63 år.

  Jacob blev gift med Mette Christine PEDERSDATTER den 17 mar. 1751 i Hjemmet. Mette (datter af Peder PEDERSEN) blev født cirka 1722; døde i nov. 1781 i Nørregade, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 22 nov. 1781 i Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 5.  Mette Christine PEDERSDATTER blev født cirka 1722 (datter af Peder PEDERSEN); døde i nov. 1781 i Nørregade, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 22 nov. 1781 i Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark.
  Børn:
  1. 2. Andreas Peter Jacobsen GØRTZEN blev født i apr. 1752 i Peder Hvidtfeldstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 27 apr. 1752 i Vor Frue Kirke, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; døde den 20 nov. 1828 i Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet den 26 nov. 1828 i Sankt Peders Kirkegård, Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark.
  2. Anne Jacobsdatter GØRTZEN blev født i mar. 1754 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 4 mar. 1754 i Vor Frue Kirke, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; døde i jul. 1755 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 4 jul. 1755.
  3. Giertrud Jacobsdatter GØRTZEN blev født i apr. 1755 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 14 apr. 1755 i Vor Frue Kirke; og døde.
  4. Anne Jacobsdatter GØRTZEN blev født i apr. 1756 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 28 apr. 1756 i Vor Frue Kirke, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; og døde.
  5. Thomas Jacobsen GØRTZEN blev født i jul. 1757 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 6 jul. 1757 i Vor Frue Kirke; døde i maj 1758 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 19 maj 1758.
  6. Giertrud Jacobsdatter GØRTZEN blev født i okt. 1758 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 23 okt. 1758 i Vor Frue Kirke, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; og døde.
  7. Ulrica Jacobsdatter GØRTZEN blev født i nov. 1759 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 23 nov. 1759 i Vor Frue Kirke; og døde.
  8. Thomas Jacobsen GØRTZEN blev født i jan. 1761 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 1 feb. 1761 i Vor Frue Kirke; døde i apr. 1761 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 13 apr. 1761.
  9. Jacob Jacobsen GØRTZEN blev født i okt. 1763 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 26 okt. 1763 i Vor Frue Kirke; døde den 3 mar. 1823 i Fuglebjerg Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark; blev begravet den 10 mar. 1823 i Fuglebjerg Kirkegård, Fuglebjerg Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Denmark.
  10. Thomas Jacobsen GØRTZEN blev født i feb. 1765 i Skidenstræde, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 15 feb. 1765 i Vor Frue Kirke; og døde.

 3. 6.  Henrik Pohlmann HARREBOE blev født i maj 1711 i Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 31 maj 1711 i Sankt Peders Kirke, Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark (søn af Lorentz HARREBOE og Bolette Agnete POHLMAN); døde den 9 feb. 1772.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Herlufmagle By, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; Degn
  • Beskæftigelse: Tybjerg Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; Degn

  Notater:

  Sjællands Stifts Degnehistorie under Herlufmagle Sogn:

  Henrich Pohlmand Harboe, f. 1711, Søn af Vejer og Maaler i Næstved Lorentz H. og Bolette Agnete Pohlmand, Stud. Næstved 1732, Informator hos Provst Thanck, Skoleh. i Braaby 1739, k. 1741, død 9/2 1772 (L.A.); g. Signe Rasmusdtr., f. 1726, død 1/4 1787. Hun fik 20 Rd. i Pension af Embedet og havde 6 Børn

  (Research):Begravelsen ikke fundet i Tybjerg-Herlufmagle kirkebog.

  Døbt:
  Faddere vare [Wang] Carstein Bilou, Birthe Andersen, Gabriel Brun, Kirsten Knudsdatter, Christence Knudsdatter.

  Henrik blev gift med Signe RASMUSDATTER den 2 aug. 1742 i Sneslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt, Denmark. Signe blev født i 1726; døde den 1 apr. 1787. [Gruppeskema] [Familietavle]


 4. 7.  Signe RASMUSDATTER blev født i 1726; døde den 1 apr. 1787.
  Børn:
  1. 3. Bolette Cathrine HARBOE blev født cirka 1747; og døde.
  2. Johannes Rubring HARBOE blev født den 14 okt. 1762 i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; døde den 25 maj 1840 i Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 30 maj 1840 i Assistens Kirkegård, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark.


Generation: 4

 1. 10.  Peder PEDERSEN og døde.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Brændevinsbrænder

  Notater:

  Peter Petersen optræder ved en lang række af sine børnebørns dåb. Det fremgår da af kirkebogen, at han er brændevinsbrænder i Sluttergaden i København.

  Børn:
  1. 5. Mette Christine PEDERSDATTER blev født cirka 1722; døde i nov. 1781 i Nørregade, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 22 nov. 1781 i Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark.

 2. 12.  Lorentz HARREBOE døde i aug. 1757 i Sankt Mortens Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet i aug. 1757 i Sankt Mortens Kirkegård, Sankt Mortens Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Næstved Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; Købmand, måler og vejer

  Lorentz blev gift med Bolette Agnete POHLMAN i 1707. Bolette (datter af Heinrich POHLMANN) blev født cirka 1687; døde i jan. 1746 i Sankt Mortens Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet den 28 jan. 1746 i Sankt Mortens Kirkegård, Sankt Mortens Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 3. 13.  Bolette Agnete POHLMAN blev født cirka 1687 (datter af Heinrich POHLMANN); døde i jan. 1746 i Sankt Mortens Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev begravet den 28 jan. 1746 i Sankt Mortens Kirkegård, Sankt Mortens Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark.

  Notater:

  Hun er 59 år gammel ved sin død.

  Børn:
  1. 6. Henrik Pohlmann HARREBOE blev født i maj 1711 i Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; blev døbt den 31 maj 1711 i Sankt Peders Kirke, Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Denmark; døde den 9 feb. 1772.Webmaster-meddelelse

Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. En del er fra dengang, vi brugte mikrokort og de kildeangivelser er ikke meget værd nu. Dem må du selv opdatere.